Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Bộ điều hợp Gói GTPv1 Cá nhân hóa Thiết bị Linh động

19244
11/30/2018

Giới thiệu

Cấu hình DDP GTPv1 là nâng cao hiệu năng và tối ưu hóa việc sử dụng lõi cho các trường hợp sử dụng lõi gói nâng cao (vEPC) và điện toán biên đa truy cập (MEC). (1.0.3.0)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 1 MB
  • SHA1: E98ED6FD389493002EC96A765875D7AD8C28957D
  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 106.2 KB
  • SHA1: CD179E95A988271BC8709687172875D40A9F4FEA

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật trình phân tích cú pháp trên các bộ điều hợp Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 trong hệ thống của bạn. Nó chứa tệp gói nhị phân .pkgo và tệp checksum cho tệp .pkgo.

Cấu hình GTPv1 có thể được sử dụng để nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa việc sử dụng lõi cho các trường hợp sử dụng lõi gói nâng cao (vEPC) và điện toán biên đa truy cập (MEC).

Giới hạn và điều kiện tiên quyết

Gói này chỉ nên được sử dụng trên các bộ điều hợp mang nhãn hiệu Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 với chương trình cơ sở mới nhất 6.01.

Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp OEM của bạn để có gói phù hợp.

API tải xuống gói chỉ có sẵn trong phiên bản DPDK mới nhất.

KHÔNG

- Tắt nguồn hệ thống của bạn trong khi tải gói xuống bộ điều hợp.

- Tháo NIC trước khi gói tải xuống hoàn tất.

- Làm gián đoạn việc tải gói xuống bộ điều hợp theo bất kỳ cách nào khác.

Làm như vậy có thể khiến thiết bị của bạn không sử dụng được và sẽ yêu cầu cài đặt lại thiết bị.

Tài nguyên bổ sung

Bài viết về Tính cá nhân hóa thiết bị động: https://software.intel.com/en-us/articles/dynamic-device-personalization-for-intel-ethernet-700-series

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.