Bộ điều khiển Intel® Ethernet X710 / XXV710 / XL710 Gói GTPv1 Cá nhân hóa thiết bị động

19244
10/31/2021

Giới thiệu

Cấu hình DDP GTPv1 là để nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa việc sử dụng lõi cho các trường hợp sử dụng lõi gói nâng cao ảo hóa (vEPC) và điện toán biên đa truy cập (MEC). (1.0.4.0)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 117.2 KB
  • SHA1: 55B9CC86407DA131D5913E0B9E27680ED1BC5A30

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật trình phân tích cú pháp trên bộ điều hợp Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 trong hệ thống của bạn. Nó chứa tệp gói nhị phân .pkg và tệp tổng kiểm tra cho tệp .pkg.

Hạn chế và điều kiện tiên quyết

Gói này chỉ nên được sử dụng trên bộ điều hợp mang nhãn hiệu Intel® Ethernet Controller X710 / XXV710 / XL710 với phiên bản firmware 6.01 trở lên. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp OEM của bạn để có gói thích hợp.

KHÔNG

- Tắt nguồn hệ thống của bạn trong khi tải gói xuống bộ chuyển đổi.

- Xóa NIC trước khi quá trình tải xuống gói hoàn tất.

- Làm gián đoạn việc tải gói xuống bộ chuyển đổi theo bất kỳ cách nào khác.

Làm như vậy có thể làm cho thiết bị của bạn không sử dụng được và sẽ yêu cầu đặt lại thiết bị.

Tài nguyên bổ sung

Bài viết về Cá nhân hóa thiết bị động: https://software.intel.com/en-us/articles/dynamic-device-personalization-for-intel-ethernet-700-series

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.