Trình điều khiển Intel Trusted Execution Engine (Intel® TXT) dành cho Windows 10 &; Windows® 11* NUC7CJY, NUC7PJY

19238
1/13/2023

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển và vi chương trình Intel Trusted Execution Engine (Intel TXT) cho Windows 10 &; Windows® 11* cho Intel®® NUC7CJY, NUC7PJY.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 69.7 MB
  • SHA1: 66169F1FEA169C8B439EF866F993A175B3078BAB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển và vi chương trình Intel Trusted Execution Engine (Intel TXT) cho Windows 10 &; Windows® 11* cho Intel®® NUC7CJY, NUC7PJY.

Trình điều khiển Intel TXE là bắt buộc đối với Khởi động an toàn và các tính năng bảo mật nền tảng.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.