trình điều khiển Intel® Serial IO cho NUC7CJY, NUC7PJY

19237
6/29/2017

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO điều khiển máy chủ lưu trữ cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.8 MB
  • SHA1: 3B78ACA2489B95B6F0BD274C57F51AF66D7ED9E1

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO điều khiển máy chủ lưu trữ cho Intel® NUC. Trình điều khiển Intel Serial IO cần thiết nếu bạn định sử dụng bộ điều khiển máy chủ GPIO.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.