ULPEnable Tiện ích

19235
2/2/2018

Giới thiệu

ULPEnable Utility cho kết nối mạng I218 &; I219 (1.0) cho Windows *.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 37 KB
  • SHA1: 4FD17B6607E5D1DD862461A40796EEC6FC8BF2C8

Mô tả chi tiết

Tổng quan

ULPEnable Utility được sử dụng để Bật/Tắt tính năng Ultra Low Power cho các kết nối mạng I218 &; I219.

ENABLE - Kích hoạt tính năng ULP (Ultra Low Power) của kết nối mạng I218
DISABLE - Vô hiệu hóa tính năng ULP (Ultra Low Power) của kết nối mạng I218

ENABLE - Kích hoạt tính năng ULP (Ultra Low Power) của kết nối mạng I219
Vô hiệu hóa - Vô hiệu hóa tính năng ULP (Ultra Low Power) của kết nối mạng I219

Thiết bị được hỗ trợ

Dòng kết nối Intel® Ethernet I218
Dòng kết nối Intel® Ethernet I219

Có gì mới không?

Xem readme để biết hướng dẫn cài đặt.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.