Cập nhật firmware Mô-đun Nền tảng Tin cậy (TPM) cho NUC5i5MY

19213
4/3/2018

Giới thiệu

Hướng dẫn, BIOS và Firmware cần thiết để cập nhật TPM trên Intel NUC Kits NUC5i5MYHE và Intel® NUC Boards NUC5i5MYBE.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 12 MB
  • SHA1: F5284EA76BA97AC145627942842F4F9C1F4EA2B6

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản cập nhật firmware TPM này là để đáp ứng với Intel Security Advisory INTEL-SA-00104 gần đây, liên quan đến lỗ hổng Trusted Platform Module (TPM).

Ghi

Vui lòng xem bài viết Intel-SA-00104 for Infineon* Trusted Platform Module (TPM) để xem Intel NUC của bạn có bị ảnh hưởng hay không.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.