Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® (RAID) cho NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

19207
1/18/2018

Giới thiệu

Tải xuống này cài đặt trình điều khiển Intel Rapid Storage Technology (RAID) phiên bản 14.8.16.1063 cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 601.8 KB
 • SHA256: 7AD5133437A35C2632F3B70FC4573FD07F68C538CFEE96298AE3D8F1F1A76E66
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 12.9 MB
 • SHA256: 60231D7AA1B26A93EE8AE86C9CB8D1CD3DAC0E110D45B7F462F66A2E044FE46C
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 571.2 KB
 • SHA256: 25AAB3A0ABE1D605B1183841ED7DB8D8F0877F98F2628BA7BA1357E3C10D4E85

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel Rapid Storage Technology (RAID) phiên bản 14.8.16.1063 cho Intel® NUC.

Chọn tệp nào

 • RST_Win7_8_8.1_10_14.8.16.1063.zip: Trình điều khiển cho hệ điều hành
 • RST_F6_Floppyx32_Win7_8_8.1_10_14.8.16.1063.zip: Đối với phiên bản 32 bit của hệ điều hành
 • RST_F6_Floppyx64_Win7_8_8.1_10_14.8.16.1063.zip: Đối với phiên bản 64 bit của hệ điều hành

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.