bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows® 10 cho NUC5CPYH, NUC5PPYH

19203
9/27/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC5CPYH và NUC5PPYH bằng Windows® 10 (15.40.41.5058).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 203 MB
  • SHA1: D477D616653E730996E4B3FAD0F542856FFB8BDC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC5CPYH và NUC5PPYH sử dụng Windows® 10.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.