Động cơ Quản lý Intel® Corporate Driver cho Windows® Server 2016 dành cho Intel® NUC

19200
3/27/2019

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt các thành phần Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Windows Server 2016* cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i5DN và NUC7i7DN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 300.7 MB
  • SHA1: A4EC35F5AFBDEF95DEB3EC342637A4F3D9C806F5

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các thành phần Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Windows Server 2016* cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i5DN và NUC7i7DN với Vpro.

Note

Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.