Intel Unite® khách hàng của Linux*

19196
5/3/2019

Giới thiệu

Bản tải xuống này là phiên bản Linux* của ứng dụng Intel Unite® máy khách. (4.2.0)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Ubuntu Family*
 • Kích thước: 73.3 MB
 • SHA1: CE624DA5326A425199D1948223247403BB63E80B
 • Dòng Red Hat Linux*
 • Kích thước: 103.8 MB
 • SHA1: 9EC731F5729B04B5CFE4F9F6D5B74EC05214B7CD
 • Kích thước: 103.8 MB
 • SHA1: 273E860EC112A6B40C68F8ECD045040E75870249
 • Linux*
 • Kích thước: 93.9 MB
 • SHA1: 8B2CA61DB34B0ACE27ED469165C61D0D43DA7AC5

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này là phiên bản Linux* của ứng dụng Intel Unite® máy khách. Bản phát hành này bao gồm các sửa lỗi chung và cải tiến hiệu suất. Ngoài ra, hỗ trợ đã được thêm vào để cho phép quản trị viên CNTT hạn chế trình cắm trong khi ở chế độ kiểm duyệt trên mỗi cơ sở plugin thông qua cổng quản trị.

Lưu ý: Phần mềm này yêu cầu bạn phải cài đặt một máy chủ Intel Unite ứng dụng và trung tâm hiện có. Thông tin thêm có thể được tìm thấy tại đây.

Bạn nên tải xuống tập tin nào?

 • Intel_Unite_Linux_Ubuntu_4.2.0.33-amd64.deb - tải xuống và cài đặt tệp này cho hệ thống máy khách Ubuntu 16 LTS và 18 LTS.
 • Intel_Unite_Linux_Redhat_4.2.0.33.x86_64.rpm - tải xuống và cài đặt tệp này cho hệ thống máy khách Redhat Enterprise Linux 7.
 • Intel_Unite_Linux_Fedora_4.2.0.33.x86_64.rpm - tải xuống và cài đặt tệp này cho hệ thống máy khách Fedora 26 và 27.
 • Intel_Unite_Linux_Manual_Install_4.2.0.33-amd64.tar.bz2 - tải xuống và cài đặt tệp này để cài đặt thủ công trên hệ thống máy khách Linux.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.