Trình điều khiển dựa trên Công nghệ Không dây Intel® cho Windows Server 2016* cho NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

19194
12/13/2017

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển không dây cho Bộ điều hợp Không dây Intel® Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i[x]DN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 89.7 MB
  • SHA1: 948F142B89FBF00E1EEA35BE42207F70FA1CB9C2

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển không dây cho Bộ điều hợp Không dây Intel® Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i[x]DN.

Vui lòng xem lại tệp ghi chú phát hành để xem các vấn đề chính đã được khắc phục, thay đổi và chi tiết trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.