Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV Windows* Gói Sáng tạo hình ảnh

19185
12/24/2018

Giới thiệu

Gói này chứa các trình điều khiển và lệnh Windows* VCA để xây dựng hình ảnh khởi động Windows* cho Intel® Visual Compute Accelerator (2.3.26).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 5.2 MB
  • SHA1: 17683D2E65F1D4670BB972A9D053A38ED9802B2B

Mô tả chi tiết

Gói này được vá để bảo vệ khỏi lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau

Mục đích

Bản tải xuống này chứa các trình điều khiển, lệnh và tập tin trả lời Windows* VCA nhị phân (dựng sẵn) để xây dựng hình ảnh khởi động Windows* VCA trên máy tính Windows*.

Để có được hướng dẫn chi tiết về gói này, tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Ghi chú

  • Yêu cầu tệp ISO cài đặt Windows*
  • Windows® 10 và Windows* Server 2016 được hỗ trợ để chạy trên các nút VCA.
  • Cần có môi trường Chạy Microsoft Windows* Server 2016 để sử dụng cơ sở hạ tầng này.

Sử dụng bảng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

MD5: 758f5442a531d0d2b6b597a2db882379

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.