Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV Windows* Gói Sáng tạo hình ảnh

19185
7/16/2018

Giới thiệu

Gói này chứa các trình điều khiển và lệnh Windows* VCA để xây dựng hình ảnh khởi động Windows* cho Intel® Visual Compute Accelerator (2.2.29).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 5.2 MB
  • SHA1: C7CC9FF1FCF0D7B390F70199007E538A708699C7

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Mục đích

Bản tải xuống này chứa các trình điều khiển, lệnh và tập tin trả lời Windows* VCA nhị phân (dựng sẵn) để xây dựng hình ảnh khởi động Windows* VCA trên máy tính Windows*.

Để có được hướng dẫn chi tiết về gói này, tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Ghi chú

  • Yêu cầu tệp ISO cài đặt Windows*
  • Windows® 10 và Windows* Server 2016 được hỗ trợ để chạy trên các nút VCA.
  • Cần có môi trường Chạy Microsoft Windows* Server 2016 để sử dụng cơ sở hạ tầng này.

Sử dụng bảng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

MD5: c1c792d063c84692084d1d825c2c33c6

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.