Trình điều khiển Windows* cho Intel® Storage Module RMSP3JD160J và Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

19183
11/20/2020

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Windows* cho Bộ điều khiển Lưu trữ Intel® Trimode chỉ hỗ trợ JBOD (Truyền)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 3.6 MB
  • SHA1: 271D490E0652F889D282F7A980B6B70122913CBE

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Windows* cho các ứng Intel® Storage Controller hỗ trợ JBOD (Passthrough) chỉ:

  • Intel® Storage Module RMSP3JD160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RSP3QD160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RSP3GD016J (SAS+SATA)

Quan trọng
Trình điều khiển trong gói này cho Windows 10 và Windows Server đã kích hoạt các bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.
Người dùng triển khai các trình điều khiển này cần phải xem xét KB4482887 trước khi nâng cấp/cài đặt trình điều khiển.
Nếu quá trình nâng cấp/cài đặt trình điều khiển được thực hiện mà không có cấp độ bản vá hệ điều hành chính xác, có thể gặp sự cố hệ thống.

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 2.61.06.02

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.