Intel® Visual Compute Accelerator sản phẩm liên tục VCA1283LVV / VCA1585LMV

19177
4/27/2018

Giới thiệu

Gói phần mềm này chứa mẫu liên tục sản xuất và Intel® Visual Compute Accelerator hình ảnh (2.1).

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 354 MB
  • SHA1: 9FE546742ACAB48E5B8305A45177AE7880B6BA7E

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Tổng quan

Bản tải xuống này chứa hình ảnh khả năng khởi động Intel® Visual Compute Accelerator sản xuất liên tục. Công nghệ Intel® Visual Compute Accelerator khởi động hệ điều hành CentOS* từ hình ảnh này.

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Ghi chú

  • Tất cả các yêu cầu đĩa đọc/ghi hệ điều hành thẻ đều được xử lý bởi trình điều Intel VCA BlockIO của thẻ.
  • Hình ảnh không bao gồm phần mềm Intel® Media Server Studio mềm.

Sử dụng bảng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

MD5: b12ddbd1be7e06125908e24cefaf9605

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.