Trình điều khiển NVMe* Microsoft Windows* máy khách cho ® SSD Intel®

19172
10/12/2021

Giới thiệu

Trình điều khiển Intel® NVMe* 5.3.0.1005 hỗ trợ Hệ Intel® SSD máy khách dựa trên PCIe* NVMe*.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 8, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 11 Family*
  • Kích thước: 5.5 MB
  • SHA1: DF969CB52ABEAA2DB4E4CF12122C749F44776BA8
  • Windows 8, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows 11 Family*, Windows 8, 32-bit*
  • Kích thước: 205.9 KB
  • SHA1: 7DA98162E1F38E20553F712C0694E744E0F565E9
  • Windows 8, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows 11 Family*, Windows 8, 32-bit*
  • Kích thước: 198 KB
  • SHA1: E5C4D3B82FBA3985B4E3F22C9BE9974A3DB8C5BC

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Trình điều khiển Windows* này có thể được sử dụng để cho phép hệ thống của bạn nhận biết các dòng Intel® SSD 665p Series, Intel® SSD 660p Series, Intel® Optane™ SSD 900P Series, Intel® Optane™ SSD 905P Series, Intel® SSD 750p Series và Intel® SSD Pro 7600p/760p/E 6100p Series.

Để biết trình điều khiển và phần mềm liên quan đến Intel® Optane™ điện toán, hãy xem Phần mềm quản lý Giao Intel® Optane™ Bộ nhớ và Trình điều khiển để Tăng tốc Hệ thống.

Xem ghi chú phát hành cho phần cứng được hỗ trợ, những gì mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.