Intel® Xeon Phi™ mềm bộ xử lý x200

19144
12/21/2017

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chỉ chứa Intel® Xeon Phi™ mềm bộ xử lý của Linux* (phiên bản 1.5.4).

Các bản tải xuống sẵn có

 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*
 • Kích thước: 24.5 MB
 • SHA1: 18D986ED2FE65C187A1A3A998FBE0254FD5350BC
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*
 • Kích thước: 24.5 MB
 • SHA1: 666AC8D67B33705A2F8F986F9187F55EBDC19103
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4*
 • Kích thước: 32.7 MB
 • SHA1: EE17668A21CA0B746A557945B5A75E123CF5921D
 • Red Hat Enterprise Linux 7.3*
 • Kích thước: 32.7 MB
 • SHA1: 5E8BFF3FBF9C2FE0B73E9DF9C80920A5156793BB
 • Red Hat Enterprise Linux 7.2*
 • Kích thước: 33.4 MB
 • SHA1: EBE4235BFF2A27F68DCFA2487DA56896193DCEFD
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*
 • Kích thước: 1.5 MB
 • SHA1: D80EC4BC9515E0A63302C1DA179A3CFEF6DB8EA9
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*
 • Kích thước: 1.5 MB
 • SHA1: B8165F4DE268FD779AAE2D1B54A7A3647E500A54
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4*
 • Kích thước: 189 KB
 • SHA1: 762C89FA5FBB5AB507B6CD29994DD7BCC0A46F3B
 • Red Hat Enterprise Linux 7.3*
 • Kích thước: 189.5 KB
 • SHA1: 086ACBED8E1A40FAE40A4C8122FCEB1C019CCBA0
 • Red Hat Enterprise Linux 7.2*
 • Kích thước: 189.5 KB
 • SHA1: 35B1DC7AE5B69B5E9D9C5D0CDC23F7ABB191424D
 • CentOS 7.3*
 • Kích thước: 189 KB
 • SHA1: 433EFBCC0B0B23CF4E430C9D8BD64B4658399CDA
 • CentOS 7.2*
 • Kích thước: 189 KB
 • SHA1: ECF537CE79C48E2FE7DD2D53EE5C26C3AC278E6D
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*
 • Kích thước: 4.7 MB
 • SHA1: 8F67C500A422A97DF38FDABC9B10F39802FC015A
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*
 • Kích thước: 4.7 MB
 • SHA1: 99B86A88E181BE333904272B243ED19E332C4594
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4*
 • Kích thước: 5.9 MB
 • SHA1: 4718FCFF982E2FF0AFF36B5EC06F102748902964
 • Red Hat Enterprise Linux 7.3*
 • Kích thước: 5.9 MB
 • SHA1: 7F8E05238ACA7C17E041E2582857669BBBE43333
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4*
 • Kích thước: 5.9 MB
 • SHA1: 0F8E4A5DBFB5694ADC364E67CAA99ECA7272DD65
 • CentOS 7.3*
 • Kích thước: 5.9 MB
 • SHA1: 1778780EACBEBED13294760502FEB78CBF6F8824
 • CentOS 7.2*
 • Kích thước: 5.9 MB
 • SHA1: 4FCB3957FCDC06906BA179154E11C638D43C8B22
 • CentOS 7.3*
 • Kích thước: 32.7 MB
 • SHA1: F017B66EEB6142244902A5D9A96B6BED295E4B64
 • CentOS 7.2*
 • Kích thước: 33.4 MB
 • SHA1: 9BF8D7B7495B9A1C5088BF29299CE705629F40D6

Mô tả chi tiết

Mục đích

Intel® Xeon Phi™ mềm bộ xử lý là một bộ phần mềm và tiện ích cho phép các chức năng của dòng Intel® Xeon Phi™ x200.

Với phiên bản phát hành hiện tại 1.5.4, các hệ điều hành được hỗ trợ như sau:

 • CentOS 7.2, 7.3
 • Red Hat* Enterprise Linux* (RHEL*) 7.2, 7.3, 7.4
 • Máy chủ doanh nghiệp SUSE* Linux (SLES*) 12 SP2, 12 SP3

Lưu ý: Hướng dẫn sử dụng có thêm thông tin về cách cài đặt phần mềm.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.