Cập nhật BIOS và Firmware dòng Intel® Server Board S2600ST cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

19139
11/6/2019

Giới thiệu

Intel® Server Board cập nhật BIOS và chương trình cơ sở dòng S2600ST cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*. (02.01.0009), đọc các phụ thuộc chương trình cơ sở trong phần yêu cầu

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 33.7 MB
 • SHA1: 0F64DEE7D58997E9B51F447175156B576B9F9C10

Mô tả chi tiết

Yêu cầu về chương trình cơ sở hệ thống

Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

BIOS hệ thống - 02.01.0008 hoặc mới hơn
Chương trình cơ sở ME - 04.01.04.251 hoặc mới hơn
Chương trình cơ sở BMC - 1.93.870cf4f0 hoặc mới hơn
FRUSDR - 1.74 hoặc mới hơn

Nếu không đạt được ngăn xếp chương trình cơ sở bắt buộc, có thể gây ra kết quả bất ngờ.

Sản phẩm được hỗ trợ

Intel® Server Board dòng S2600ST

Xem Bản minh họa về Cách cập nhật BIOS và Chương trình cơ sở trên Intel® Server Board dòng S2600ST.

Giới thiệu về bản phát hành này

 • BIOS: 02.01.0009
 • ME: 04.01.04.323
 • BMC: 2.22.59c3b83a
 • FRUSDR: 1.76

Xem bản cập nhật chương trình cơ sở và mẹo khắc phục sự cố.

Nền tảng hỗ trợ và sự phụ thuộc

 • Bộ xử lý được hỗ trợ:
  Intel® Xeon® xử lý có khả năng thay đổi

Các phiên bản vi mã:

 • Trạng thái Phiên bản CPUID
 • 0x50654 0x0200005a (Thế hệ thứ 1 Intel® Xeon® mở rộng H0, M0, U0)
 • 0x50656 0x0400001c (Thế hệ thứ 2 Intel® Xeon® có thể mở rộng B0, L0, R0)
 • 0x50657 0x0500001c (Thế hệ thứ 2 Intel® Xeon® mở rộng B1, L1, R1)

Quy trình cập nhật sau phải được tuân theo để đảm bảo cập nhật không gặp sự cố:

 1. Chương trình cơ sở BMC
 2. BIOS
 3. Intel® Management Engine Firmware
 4. FD
 5. FRUSDR

Ghi chú quan trọng

Bạn phải cài đặt gói cập nhật này bằng Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) V14.1 Bản dựng 19 trở lên.

Tham khảo tệp Ghi chú Phát hành để biết danh sách đầy đủ các vấn đề, cách khắc phục và các yêu cầu chi tiết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.