Trình điều khiển Linux* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) và Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 62X

19131
12/17/2018

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Intel® VROC và Intel® RSTe Linux* cho các dòng S2600WF/S2600BP/S2600ST.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Red Hat Enterprise Linux 7.5*
  • Kích thước: 19.8 MB
  • SHA1: D1A5A72B95142CA7796E51112290F77E7EEDFBC6

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Red Hat Enterprise Linux* Intel® Virtual RAID on CPU (VROC) sau cho các dòng S2600WF/S2600BP/S2600ST:

  • Intel VROC (VMD NVMe RAID) - Cung cấp giải pháp RAID doanh nghiệp trên Nền tảng dòng Intel Xeon có thể mở rộng hỗ trợ công nghệ Intel VMD.
  • Intel VROC (SATA RAID) - Cung cấp giải pháp RAID doanh nghiệp cho các thiết bị SATA được kết nối với SATA/sSATA trên Intel Platform Control Hub (PCH) được cấu hình cho chế độ RAID. Trước đây được gọi là Intel Rapid Storage Technology enterprise (RSTe).

Lưu ý: Trình điều khiển hộp thư đến hỗ trợ SuSE Linux Enterprise Server (SLES).

Thông tin gói hàng
Phiên bản trình điều khiển = 6.0_2019.04.23
Hệ điều hành Linux được hỗ trợ

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các vấn đề đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Chủ đề liên quan
Intel® VROC so với Intel® RSTe trước: Giải thích việc thay đổi tên
Intel® RSTe đổi tên cho các dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WF/S2500BP/S2600ST
Hướng dẫn cấu hình nhanh Intel® VROC

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.