Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) và Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) Windows* dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 62X

19126
1/13/2022

Giới thiệu

Cung cấp Intel® VROC điều khiển Intel® RSTe Windows* mới cho các dòng S2600WF/S2600BP/S2600ST/M20MYP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 77.9 MB
  • SHA1: A880DE3C3B90A683CB950D2F5911175BC227C701

Mô tả chi tiết

Mục đích
Các cài đặt theo Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) windows* dành cho các dòng S2600WF/S2600BP/S2600ST/M20MYP¹:

  • Intel VROC (VMD NVMe RAID) - Cung cấp giải pháp RAID doanh nghiệp trên Nền tảng dòng Intel Xeon có thể mở rộng hỗ trợ công nghệ Intel VMD rộng.
  • Intel VROC (SATA RAID) - Cung cấp giải pháp RAID doanh nghiệp cho các thiết bị SATA được kết nối với SATA/sSATA trên Trung tâm điều khiển nền tảng Intel (PCH) được định cấu hình cho chế độ RAID. Trước đây được gọi là ứng dụng Intel Rapid Storage Technology enterprise (RSTe).

¹Hệ thống Máy chủ Intel M20MYP1PUR chỉ hỗ trợ Intel VROC SATA RAID.

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 7.7.0.1273
Các Hệ Điều Hành Windows Được Hỗ Trợ

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Chủ đề liên quan
Cách tải trình điều khiển RAID trong quá trình cài đặt Windows
Intel® VROC so với phiên bản trước Intel® RSTe: Giải thích việc thay đổi tên
Intel® RSTe đổi tên của các Intel® Server Board S2600WF/S2500BP/S2600ST
Intel® VROC dẫn cấu hình nhanh

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.