Trình điều khiển Windows* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) và Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) cho Hệ thống và Bảng mạch Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 62X

19126
1/21/2021

Giới thiệu

Cung cấp Intel® VROC và Intel® RSTe điều khiển Windows* mới cho các họ S2600WF/S2600BP/S2600ST/M20MYP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 126.5 MB
  • SHA1: CE3C3CD8206351C8C594BB3A24DC4686A9D21AEA

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt theo các trình điều khiển Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* cho các họ S2600WF/S2600BP/S2600ST/M20MYP Ô:

  • Intel VROC (VMD NVMe RAID) - Cung cấp giải pháp RAID doanh nghiệp trên nền tảng gia đình Intel Xeon có thể mở rộng, hỗ trợ công nghệ Intel VMD mềm.
  • Intel VROC (SATA RAID) - Cung cấp giải pháp RAID doanh nghiệp cho các thiết bị SATA được kết nối với SATA/sSATA trên Trung tâm điều khiển nền tảng Intel (PCH) được cấu hình cho chế độ RAID. Trước đây được gọi là Intel Rapid Storage Technology enterprise (RSTe).

Intel Server System M20MYP1PUR chỉ hỗ Intel VROC hỗ trợ SATA RAID.

Thông tin gói hàng
Phiên bản trình điều khiển = 6.3.0.1031
Các Hệ Điều Hành Windows Được Hỗ Trợ

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết các vấn đề mới hoặc cố định, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Chủ đề liên quan
Cách tải trình điều khiển RAID trong khi cài đặt Windows
Intel® VROC so với tài Intel® RSTe trước: Giải thích về thay đổi tên
Intel® RSTe thay đổi tên Intel® Server Board các Intel® Server Board S2600WF/S2500BP/S2600ST
Intel® VROC hướng dẫn cấu hình nhanh

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.