Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Linux*

19092
10/21/2022

Giới thiệu

Hệ Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) được sử dụng để gỡ lỗi và cung cấp Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® thông qua BMC ngoài băng tần.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 75.5 MB
  • SHA1: 63A6C6E570F9084C8B841B3C8E50205B488418DB

Mô tả chi tiết

1. Giới thiệu


Trình điều Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) được sử dụng để gỡ lỗi và cung cấp Máy chủ Intel thông qua BMC Out-of-band.

2. Các nền tảng Intel(R) được hỗ trợ


Intel® Server Board chuỗi S2600 (Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4)

Intel® Server Board (Dòng bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® )

Intel® Server Board (Dòng bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2)

Intel® Server Board (Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 9200)

Intel® Server Board dòng D50TNP

Intel® Server Board dòng M50CYP

Intel® Server Board dòng M70KLP

Intel® Server Board dòng D40AMP

Intel® Server Board dòng M20NTP

Intel® Server Board dòng M50FCP

Intel® Server Board dòng D50DNP

3. Các hệ điều hành được hỗ trợ


Red Hat* Enterprise Linux* 8.x và 9.x. Tất cả distro 64 Bit.

SuSE* Linux* Enterprise Server 15. Tất cả distro 64 Bit.

CentOS* 8.x. Tất cả distro 64 Bit.

Ubuntu* 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS và Ubuntu 22.04 LTS.

4. Điều kiện tiên quyết


- Python* 3.x

- Ipmitool 1.8.18

- Curl 7.29.0

- Openssl 1.0.0x ở trên

- Wget 1.16 ở trên

- Yêu cầu Python

- Java OpenJDK/Oracle* phiên bản 1.7 trở lên, 64bit

- Icedtea-web

- Trình điều khiển OpenIPMI

5. Cài đặt và Không cài đặt

Cài đặt:


Để cài đặt Công cụ SDP Intel® trên Máy chủ Quản lý

1 . Tải xuống hoặc sao chép Intel® SDP Tool gói phần mềm 'SDPTool-x.y-z.tar.gz' vào thư mục mục tiêu.

2. Mở tệp tar.gz.

Dấu nhắc #> tar -xvzmf SDPTool-x.y-z.tar.gz

3. Vào thư mục thư mục 'SDPTool-x.y-z' không có mật khẩu. Chạy sdptool_install.sh để cài đặt gói, ví dụ dưới đây:-

Dấu nhắc #> cd <path/to/SDPTool-x.y-z>

Dấu nhắc #> ./sdptool_install.sh

Nếu có phiên bản cũ hơn, hãy gỡ cài đặt trước bằng cách sử dụng lệnh dưới đây:

Dấu nhắc #> ./sdptool_uninstall.sh

hoặc sử dụng kịch bản cập nhật:

Dấu nhắc #> ./sdptool_update.sh

Gỡ bỏ:


Để gỡ cài đặt gói, hãy nhập các lệnh sau:

Dấu nhắc #> tar -xvzmf SDPTool-x.y-z.tar.gz

Prompt #> cd <path/to/sdptool-x.y-z>

Dấu nhắc #> ./sdptool_uninstall.sh

Nâng cấp:


Để cập nhật gói, hãy nhập các lệnh sau:

Dấu nhắc #> tar -xvzmf SDPTool-x.y-z.tar.gz

Prompt #> cd <path/to/sdptool-x.y-z>

Dấu nhắc #> ./sdptool_update.sh

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.