Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool)

19092
5/4/2021

Giới thiệu

Hệ Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) được sử dụng để gỡ lỗi và cung cấp Bảng mạch và Hệ thống máy chủ Intel® thông qua bộ xử lý không dây BMC. (2.1.0)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu 20.04 LTS*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, CentOS 7.3*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*
  • Kích thước: 99.8 MB
  • SHA1: CB0E9E0EE8C67532D228F84300E9029FA8B3E63A

Mô tả chi tiết

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool)là công cụ máy chủ đơn để gỡ lỗi và cung cấp Bảng mạch và Hệ thống máy chủ Intel® thông qua BMC Out-of-band. Intel® SDPToolđược thiết kế để hoạt động với các dòng Bảng mạch Máy® chủ của Intel sau:

Intel® Server Board S2600WT/S2600WTR
Intel® Server Board S2600KP/S2600KPR
Intel® Server Board S2600TP/S2600TPR
Intel® Server Board S2600CW/S2600CWR
Intel® Server Board S2600WF/S2600WFR
Intel® Server Board S2600ST/S2600STR
Intel® Server Board S2600BP/S2600BPR
Intel® Server Board S9200WK
Intel® Server Board D50TNP
Intel® Server Board M50CYP
Intel® Server Board M70KLP

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.