Trình điều khiển Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Windows*

19085
11/22/2019

Giới thiệu

Gói này chứa phần mềm Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) của bạn phiên bản 2.5.101.3.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 33 MB
  • SHA1: 74A82F07EA634870E374000572D982EAB9B28A39

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt phần mềm nền tảng Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) phiên bản 2.5.101.3 cho Intel® Server Board S1200SPO và Hệ thống Máy chủ Intel® R1000SPO với dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 v6 được cài đặt. Intel SGX mềm mới là bắt buộc nếu bảo mật SGX được kích hoạt trong BIOS.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.