Trình điều khiển Intel Software Guard Extensions (Intel® SGX) dành cho Windows*

19085
11/22/2019

Giới thiệu

Gói này chứa phần mềm nền tảng Intel Software Guard Extensions (Intel® SGX) phiên bản 2.5.101.3. Xin lưu ý: Nền tảng này "Intel® Server Board S1200SP Family" là EOL'ed / EOIS'ed, hỗ trợ cho trình điều khiển này là như là. Không có hỗ trợ được cung cấp. Phiên bản "2.5.101.3" này là trình điều khiển cũ; Trình điều khiển mới có thể được tải xuống từ liên kết bên dưới; tuy nhiên, nó chưa được xác nhận cho nền tảng "Intel® Server Board S1200SP Family". https://www.intel.com/content/www/us/en/download/683952/intel-software-guard-extensions-intel-sgx-driver-and-data-center-attestation-primitives-intel-sgx-dcap.html

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 33 MB
  • SHA1: 74A82F07EA634870E374000572D982EAB9B28A39

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt phần mềm nền tảng Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) phiên bản 2.5.101.3 cho Intel Server Board S1200SPO và Intel Server System R1000SPO với Intel®®® Xeon® Processor E3 v6 Family được cài đặt. Cần có phần mềm Intel SGX nếu bảo mật SGX được bật trong BIOS.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Xin lưu ý:

Nền tảng này "Intel® Server Board S1200SP Family" là EOL'ed / EOIS'ed, hỗ trợ cho trình điều khiển này là như là. Không có hỗ trợ được cung cấp.

Phiên bản "2.5.101.3" này là trình điều khiển cũ; Trình điều khiển mới có thể được tải xuống từ liên kết bên dưới; tuy nhiên, nó chưa được xác nhận cho nền tảng "Intel® Server Board S1200SP Family".

Trình điều khiển Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) và chứng thực trung tâm dữ liệu Nguyên thủy (Intel®® SGX DCAP)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.