trình điều khiển Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) cho Linux* cho® Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 62X

19081
11/24/2021

Giới thiệu

Gói này chứa trình điều khiển Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) cho Linux*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Dòng SUSE Linux*, Dòng Red Hat Linux*
  • Kích thước: 6.9 MB
  • SHA1: ACD86FD58AE0C96DBAD1F7992829B4B8ACBA9940

Mô tả chi tiết

Mục đích

Tải xuống Trình điều Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) dành cho Linux*.

Tham khảo tập tin README để biết thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt của trình điều khiển.

Để biết tính tương thích của hệ điều hành, hãy tham khảo danh sách hệ điều hành được hỗ trợ cho bo mạch Máy chủ Intel.

Lưu ý: Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.