Cập nhật BIOS và Firmware dòng Intel® Server Board S2600WF cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*

19078
2/24/2021

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa Gói Cập nhật Hệ thống cho Dòng Intel® Server Board S2600WF cho Tiện ích Intel® OFU và WinPE* (02.01.0013), đọc các phụ thuộc chương trình cơ sở trong phần yêu cầu.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 35.6 MB
 • SHA1: 2558477E7DE57B70B7B827670A5D26934EA65A12

Mô tả chi tiết

Sự chú ý:

KHÔNG sử dụng Gói cập nhật phần mềm dựa trên hệ điều hành (SUP) này nếu hệ thống là Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® dành cho Đám mây Doanh nghiệp Nutanix*, hệ thống nói trên dựa trên Trình quản lý vòng đời prism của Nutanix cho bất kỳ bản cập nhật chương trình cơ sở nào. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Quản lý Vòng đời Nutanix*. Để biết danh sách khả năng tương thích của phần cứng và chương trình cơ sở, hãy truy cập trang tương thích Phần cứng và Chương trình cơ sở Nutanix*.

Yêu cầu về chương trình cơ sở

Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • BIOS hệ thống - R02.01.0012
 • Chương trình cơ sở ME - 04.01.04.381
 • Chương trình cơ sở BMC - 2.48.89b32e0d
 • FRUSDR - 2,00

Nếu không đạt được ngăn xếp chương trình cơ sở bắt buộc, có thể gây ra kết quả bất ngờ.

Tổng quan

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho Dòng Intel® Server Board S2600WF và Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® R1000WF thích hợp và Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® R2000WF cho Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và Môi trường Thực thi Trước Windows* .

Mục đích

Gói cập nhật chương trình cơ sở này hỗ trợ dòng bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® 1 và 2

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

 • BIOS hệ thống - 02.01.0013
 • Chương trình cơ sở ME - 04.01.04.423
 • Chương trình cơ sở BMC - 2.48.ce3e3bd2
  • Đọc TA-1161 về việc thực hiện các quy tắc phức tạp của mật khẩu cho phiên bản Chương trình cơ sở BMC này
 • FRUSDR - 2.01
 • Intel® Optane™ DC mềm bộ nhớ liên tục (DCPMM) - 01.02.00.5444

Để xem bản cập nhật chương trình cơ sở và mẹo khắc phục sự cố.

Ghi chú quan trọng

 • Tiện ích OFU với công cụ flashupdt không hỗ trợ cập nhật DCPMM FW, vui lòng tham khảo phần "DCPMM_Update_Intructions.txt" của gói này để được hướng dẫn cập nhật DCPMM.
 • Gói SFUP này bao gồm FW 01.02.00.5417 cho Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ DC (DCPMM), nếu bạn nhận được DIMM DCPMM của mình với một FW khác, vui lòng cài đặt nó.
 • Bắt đầu từ BMC 2.22.59c3b83a, khi Chế độ kiểm soát chính sách KCS được định cấu hình là "Từ chối TẤT CẢ" trên BMC EWS, BMC và FRUSDR không thể được nâng cấp/hạ cấp như hành vi mong đợi. Cập nhật vẫn có thể được thực hiện thông qua Redthernet hoặc BMC EWS
 • Không thể hạ cấp phiên bản BMC và FRUSDR xuống các phiên bản ngược.
 • Đối với Windows và WinPE, người dùng cần phải thoát / đóng dấu nhắc lệnh sau mỗi lần cập nhật.
 • Tham khảo ghi chú phát hành trước để biết thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.
 • Bạn phải cài đặt gói cập nhật này bằng Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) v14.1 bản dựng 19 hoặc mới hơn.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.