Intel® Serial IO điều khiển cho CD1M3128MK, CD1IV128MK

19076
6/23/2017

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO điều khiển máy chủ GPIO cho Intel® Compute Card CD1M3128MK và CD1IV128MK.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.8 MB
  • SHA1: 3BAB013979A9AB5506071E1EE71705F455829DA0

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO điều khiển máy chủ GPIO cho Intel® Compute Card CD1M3128MK và CD1IV128MK.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho cấu hình Intel® Compute Card?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.