Cập nhật BIOS cho Intel® Compute Card MKKBLY35

19059
8/5/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn để cập nhật BIOS Intel® Compute Card CD1M3128MK.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 6.6 MB
 • SHA1: 1764D2A6C92910D0B16BE3E74AA0091EFF0D789B
 • OS Independent
 • Kích thước: 6.8 MB
 • SHA1: BA864D5D32F6DA11A2085E1001DC7635E12DC1DE
 • OS Independent
 • Kích thước: 6.2 MB
 • SHA1: 16968E65EDCE3FF7269B1A185A864AE81202561F

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn để cập nhật BIOS Intel® Compute Card CD1M3128MK. Bạn chỉ cần tải xuống một bản.

Tệp nào để chọn?

 • Cập nhật BIOS Nhanh [MKKBLY35.86A.0061.EB.msi] - Tệp cập nhật dựa trên Windows* tự giải nén, được thiết kế để sử dụng trên các hệ thống Windows.
 • Cập nhật BIOS F7 [MK0061.bio] - A. Tệp BIO sẽ được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quy trình phục hồi BIOS. Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng cập nhật phục hồi BIOS để phục hồi từ điều kiện này. Thiết bị này yêu cầu một thiết bị USB hoặc đĩa CD.
 • Cập nhật UEFI BIOS [MKKBLY35.86A.0061.UEFI.zip] - Cho phép cập nhật BIOS từ vỏ EFI. Thiết bị này yêu cầu một thiết bị USB.

Tập tin readme bao gồm hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn từng bước chi tiết về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này.

Tùy chọn: Tập tin danh sách UQI có trong bản ghi này cung cấp các giá trị UQI có thể được sử dụng bởi Intel Integrator ToolkitV ĐỦ.

Có gì mới trong bản phát hành này?

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, có gì mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết trong phiên bản BIOS này.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.