Intel® HD Graphics Driver dùng cho DN2820FY

19052
7/21/2017

Giới thiệu

Cài đặt trình điều Intel® HD Graphics Driver để Intel® NUC Kit trợ DN2820FYKH.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 126.7 MB
  • SHA1: 8B566B3D649E50299E2761EAEF495794470E4D32
  • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 70.9 MB
  • SHA1: AAE32BADE5E0958088FD673C5EC0EB25135A04E9

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều Intel® HD Graphics Driver để Intel® NUC Kit trợ DN2820FYKH.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.