Mã nguồn BMC cho Các ® chủ Intel® hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X

19051
3/22/2021

Giới thiệu

Gói mã nguồn mở BMC cho các ® mạch và hệ thống máy chủ Intel® chipset 62X. (2.48)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 161.8 MB
  • SHA1: D44038B5B09A4F87AD1744C37CFA879E2339BCBD

Mô tả chi tiết

Gói mã nguồn mở cho Nền ® chủ Intel

Tham khảo READMe.txt để biết Hướng dẫn xây dựng tarỏm mã nguồn mở.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.