Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WF Ngân sách điện năng và Công cụ cấu hình nhiệt

19050
5/20/2020

Giới thiệu

Công cụ cấu hình nhiệt và ngân sách điện dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WF Refresh tính toán mức sử dụng điện năng và cấu hình nhiệt. (2.5)

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 312.9 KB
  • SHA1: C4A6721FE76CB83F188C3E3F179C52D00F7F7889

Mô tả chi tiết

Bật macro trong Microsoft Office Excel* hoặc chương trình bảng tính tương đương để sử dụng tiện ích này.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.