công cụ cấu hình nhiệt và ngân sách năng lượng Intel® Server Board S2600BP

19048
5/11/2020

Giới thiệu

Công cụ cấu hình Intel® Server Board S2600BP Power Budget* và Thermal Configuration Tool tính toán mức sử dụng điện và cấu hình nhiệt. (1.01)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 335.4 KB
  • SHA1: 2B855457EF4FDDF1F003FDC0B88E01CC1DB1FC87
  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 592.5 KB
  • SHA1: D5557A0A8680B55A48899EDA790F17EE9A95CFB7

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cho phép các macro trong Microsoft Excel* hoặc chương trình bảng tính tương đương sử dụng tiện ích này.

Có 2 công cụ trong bản tải xuống này. Mỗi công cụ áp dụng cho các sản phẩm phù hợp như dưới đây.

K57997_BNPR_powerbudget_tool_xxx: áp dụng cho Intel Compute Module HNS2600BPBR, HNS2600BPQR, HNS2600BPSR, HNS2600BPB24R, HNS2600BPQ24R, HNS2600BPS24R, HNS2600BPBLCR, HNS2600BPBLC24R

J71368_BNP_powerbudget_tool_xxx: áp dụng cho Intel Compute Module HNS2600BPB, HNS2600BPQ, HNS2600BPS, HNS2600BPB24, HNS2600BPQ24, HNS2600BPS24, HNS2600BPBLC, HNS2600BPBLC24

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.