Gói phần mềm dành cho Intel® Storage Module RMSP3JD160J và Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

19044
7/12/2023

Giới thiệu

Cung cấp chương trình cơ sở cho Trimode Intel® Storage Controller chỉ hỗ trợ JBOD (truyền qua). Kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2024, sẽ không có bản cập nhật chức năng, bảo mật hoặc bản cập nhật nào khác được cung cấp cho các Gói Chương trình cơ sở Intel® Storage Module RMSP3JD160J và Intel® Storage Adapter RSP3QD160J RSP3GD016J. Intel® Storage Module RMSP3JD160J và Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, Gói phần mềm RSP3GD016J sẽ không còn khả dụng sau ngày 29 tháng 9 năm 2031. Tất cả các phiên bản được cung cấp nguyên trạng. Intel khuyến cáo người dùng Intel® Storage Module RMSP3JD160J và Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J Gói phần mềm ngừng sử dụng càng sớm càng tốt.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 7.8 MB
  • SHA1: BE8928F09A32792A7683322C949123B36BA1EBE8

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt chương trình cơ sở cho các Intel® Storage Controller Trimode sau chỉ hỗ trợ JBOD (truyền qua).

  • Intel® Storage Module RMSP3JD160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RSP3QD160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RSP3GD016J (SAS+SATA)

Thông tin gói hàng
Phiên bản gói: 24.00.04.00 (Giai đoạn 24)

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các vấn đề đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.