Gói chương trình cơ sở cho Intel® Storage Module RMSP3JD160J và Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

19044
9/1/2021

Giới thiệu

Cung cấp chương trình cơ sở Intel® Storage Controller Trimode chỉ hỗ trợ JBOD (truyền qua).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 7.7 MB
  • SHA1: 5C321284D42C6CA468FC1E9A7840769C75CFDD11

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt chương trình cơ sở cho các ứng dụng Trimode Intel® Storage Controller hỗ trợ JBOD (vượt qua) chỉ.

  • Intel® Storage Module RMSP3JD160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RSP3QD160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RSP3GD016J (SAS+SATA)

Thông tin gói
Phiên bản gói: 18.00.01.03 (Giai đoạn 18)

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.