Gói phần mềm dành cho Intel® RAID Module RMSP3CD080F, RMSP3HD080E và Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E

19043
2/23/2023

Giới thiệu

Cung cấp chương trình cơ sở cho Bộ điều khiển Intel® RAID Trimode (NVMe+SAS+SATA). Kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2024, sẽ không có bản cập nhật chức năng, bảo mật hoặc bản cập nhật nào khác được cung cấp cho các Gói chương trình cơ sở Intel® RAID Module RMSP3CD080F, RMSP3HD080E và Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F RSP3WD080E. Các Gói Phần Mềm Intel® RAID Module RMSP3CD080F, RMSP3HD080E và Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F RSP3WD080E sẽ không còn khả dụng sau ngày 29 tháng 9 năm 2031. Tất cả các phiên bản được cung cấp nguyên trạng. Intel khuyến cáo người dùng các Gói phần mềm Intel® RAID Module RMSP3CD080F, RMSP3HD080E và Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F RSP3WD080E Firmware ngừng sử dụng càng sớm càng tốt.

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 24.7 MB
 • SHA1: 91B1A9C7401CB8639BE0C8811F32B0206D68D119

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt chương trình cơ sở cho các Bộ điều khiển Intel RAID Trimode (NVMe+SAS+SATA) sau:

 • Đầy đủ tính năng (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
 • Intel® RAID Module RMSP3CD080F
 • Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F
 • Cấp độ đầu vào (RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Intel® RAID Module RMSP3HD080E
  • Intel® RAID Adapter RSP3WD080E

Lưu ý: Để biết Intel® RAID Module RMSP3AD160F xem Gói chương trình cơ sở cho Intel® RAID Module RMSP3AD160F

Thông tin gói hàng

Gói phần mềm điều khiển: 51.23.0-4637 (MR 7.23)

Chương trình cơ sở 5.230.00-3723 (MR)

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các vấn đề đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.