Gói chương trình cơ sở cho Intel® RAID Module RMSP3CD080F, RMSP3HD080E và Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E

19043
1/13/2021

Giới thiệu

Cung cấp chương trình cơ sở cho bộ điều khiển Intel® RAID Trimode (NVMe+SAS+SATA).

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 24.1 MB
 • SHA1: EF5A51CA06DE03FB37291EF9B04210AD31F4A78E

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt chương trình cơ sở cho các Bộ điều khiển Intel RAID Trimode (NVMe+SAS+SATA) sau:

 • Đầy đủ tính năng (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
 • Intel® RAID Module RMSP3CD080F
 • Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F
 • Bậc cơ bản (RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Intel® RAID Module RMSP3HD080E
  • Intel® RAID Adapter RSP3WD080E

Lưu ý: Để biết Intel® RAID Module RMSP3AD160F, xem Gói chương trình cơ sở dành cho Intel® RAID Module RMSP3AD160F

Thông tin gói

Gói chương trình cơ sở: 51.14.0-3514 (MR 7.14 điểm)

Chương trình cơ sở 5.140.00-3247

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.