Gói chương trình cơ sở cho Intel® RAID Module RMSP3CD080F, RMSP3HD080E và Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E

19043
2/23/2023

Giới thiệu

Cung cấp chương trình cơ sở cho bộ điều khiển Intel® RAID Trimode (NVMe+SAS+SATA).

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 24.7 MB
 • SHA1: 91B1A9C7401CB8639BE0C8811F32B0206D68D119

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt chương trình cơ sở cho các Bộ điều khiển Intel® RAID Trimode (NVMe+SAS+SATA) sau:

 • Đầy đủ tính năng (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
 • Intel® RAID Module RMSP3CD080F
 • Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F
 • Bậc cơ bản (RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Intel® RAID Module RMSP3HD080E
  • Intel® RAID Adapter RSP3WD080E

Lưu ý: Để biết Intel® RAID Module RMSP3AD160F, xem Gói chương trình cơ sở dành cho Intel® RAID Module RMSP3AD160F

Thông tin gói

Gói chương trình cơ sở: 51.23.0-4637 (MR 7.23)

Chương trình cơ sở 5.230.00-3723 (MR)

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.