Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 (RWC3) cho Linux*

19042
8/29/2022

Giới thiệu

Cài đặt ứng dụng dựa trên web để giám sát và quản lý các sản phẩm Intel RAID chọn lọc cho Linux*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu Family*, Dòng SUSE Linux*, Dòng Red Hat Linux*
  • Kích thước: 51.2 MB
  • SHA1: AB0614AAC3219F2EEF8BE16CF3E57E67E90EC900

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® mềm 3 (RWC3) - một ứng dụng dựa trên web thực hiện giám sát, duy trì, xử lý sự cố và các chức năng cấu hình cho các Intel RAID sản phẩm sau.

Bộ điều khiển Intel RAID lưu trữ và giải pháp được hỗ trợ
Mô-đun và bộ điều hợp ba chế độ
Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F, RSP3DD080F, RSP3MD088F, RSP3TD160F, RSP3WD080E
Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F RMSP3HD080E
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J¹, RS3P4GF016F¹, RSP3QD160J¹, RSP3GD016J¹
Intel® Storage Module RMSP3JD160J¹

Mô-đun và bộ điều hợp 12 Gb/giây
Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC040, RMS3CC080, RMS3HC080, RMS3JC080¹, RMS3VC160¹
Intel® RAID Controller RS3DC040, RS3DC080, RS3FC044¹, RS3GC008¹, RS3MC044, RS3SC008, RS3UC080¹, RS3UC080J¹, RS3WC080

Bo mạch Cầu 12Gb/giây và bộ điều khiển nhúng
RAID tích hợp của Intel RS3YC (Bộ điều khiển tích hợp trên Intel Server Board S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS)
RAID tích hợp của Intel RMSP3LD060 (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBPBGB24R cho dòng S2600BP)
Intel RAID Controller RS3LC5 (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGBR5 cho dòng S2600BP và AHWKPTP12GBGBR5 cho dòng S2600TP và S2600KP)
Intel RAID Controller RS3LC (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGB cho dòng S2600BP và AHWKPTP12GBGBR cho dòng S2600TP và S2600KP)
Intel RAID Controller RS3KC¹ (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGBIT cho dòng S2600BP và AHWKPTP12GBGBIT cho dòng S2600TP và S2600KP)
Intel RAID Controller RS3PC¹ (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBPBGB24 cho dòng S2600BP và FHWKPTPBGB24 cho dòng S2600TP và S2600KP)
Intel® Embedded Server RAID Technology 2

Bộ điều khiển được hỗ trợ giới hạn:
Mô-đun và bộ điều hợp 6 Gb/giây
Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMS25JB040¹, RMS25JB080¹, RMS25KB040¹, RMS25KB080¹, RMS25LB080
Intel® RAID Controller RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RS25FB044¹, RS25GB008¹

¹RWC3 bị giới hạn trong việc hiển thị lịch sử của các sự kiện liên tục chỉ dành cho các bộ điều khiển này.

Chủ đề liên quan
Hướng dẫn cài đặt Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.