Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) cho Windows*

19041
6/30/2021

Giới thiệu

Cài đặt ứng dụng trên nền tảng web để giám sát và quản lý các Intel RAID phẩm chọn lọc cho Windows*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 53.7 MB
  • SHA1: CAFC9EBCAF2EB808E7E82D3654362623FD6A087A

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) là một ứng dụng trên web có chức năng giám sát, duy trì, xử lý sự cố và cấu hình cho các sản phẩm Intel RAID sau.

Bộ điều Intel RAID lưu trữ và bộ điều khiển được hỗ trợ
Mô-đun và bộ điều hợp ba chế độ
Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F, RSP3DD080F, RSP3MD088F, RSP3TD160F, RSP3WD080E
Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F RMSP3HD080E
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J², RS3P4GF016F điều khiển, RSP3QD160J Ô, RSP3GD016J Ô
Intel® Storage Module RMSP3JD160J Tự do

Mô-đun và bộ điều hợp 12 Gb/s
Mô-đun RAID tích hợp của Intel® RMS3AC160, RMS3CC040, RMS3CC080, RMS3HC080, RMS3JC080
Intel® RAID Controller RS3DC040, RS3DC080, RS3FC044 Ô, RS3GC008 INTEL® RAID CONTROLLER RS3MC044, RS3SC008, RS3UC080 Ô, RS3UC080J

Bảng cầu nối 12Gb/s và bộ điều khiển nhúng
RAID tích hợp của Intel RS3YC (Bộ điều khiển tích hợp trên Intel Server Board S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS)
RAID tích hợp của Intel RMSP3LD060 (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBPBGB24R)
Intel RAID Controller RS3LC5 (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGBR5 / AHWKPTP12GBGBR5)
Intel RAID Controller RS3LC (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGB / AHWKPTP12GBGBR)
Intel RAID Controller RS3KC Ô (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGBIT / AHWKPTP12GBGBIT)
Intel RAID Controller RS3PC thô (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBPBGB24 cho / FHWKPTPBGB24)
Intel® Embedded Server RAID Technology 2

Các bộ điều khiển được hỗ trợ giới hạn:
Mô-đun và bộ điều hợp 6 Gb/s
Mô-đun RAID Tích hợp của Intel® RMS25PB080 (N), RMS25PB040, RMS25CB080 (N), RMS25CB040, RMS25JB0407, RMS25JB0807, RMS25KB0407, RMS25KB080
Intel® RAID Controller RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RS25FB044 tiểu, RS25GB008

7RWC3 chỉ giới hạn ở việc hiển thị lịch sử của các sự kiện liên tục đối với các bộ điều khiển này.

Chủ đề liên quan
Intel® RAID Web Console hướng dẫn cài đặt 3

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.