Gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600ST cho UEFI

19040
12/28/2023

Giới thiệu

Kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2024, sẽ không có bản cập nhật chức năng, bảo mật hoặc bản cập nhật nào khác được cung cấp cho Gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600ST. Các gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600ST sẽ không còn khả dụng sau ngày 29 tháng 3 năm 2032. Tất cả các phiên bản được cung cấp nguyên trạng. Intel khuyến cáo người dùng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600ST Family BIOS và Firmware ngừng sử dụng càng sớm càng tốt. Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600ST cho UEFI; Đọc phần phụ thuộc chương trình cơ sở trong phần yêu cầu

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 28.7 MB
 • SHA1: 9C086976F86B12A4B31D046F6BB44D13F50C849E

Mô tả chi tiết

Yêu cầu chương trình cơ sở hệ thống

Gói này chỉ dành cho Bo mạch Máy chủ Intel® S2600ST Family.

Không sử dụng gói này cho Hệ thống Máy chủ Intel® dòng M20MYP. (Tải xuống gói cập nhật mới nhất cho Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® M20MYP)

Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các điều sau:

BIOS hệ thống - R02010016 trở lên

ME Firmware - 04.01.04.804 hoặc mới hơn

BMC Firmware - 2.88.71773d70 trở lên

FRUSDR - 1.82 trở lên

Việc không truy cập được ngăn xếp chương trình cơ sở cần thiết có thể gây ra kết quả không mong muốn.

Nếu hệ thống hiện không đáp ứng các yêu cầu chương trình cơ sở hệ thống ở trên, bạn phải tải xuống Gói cập nhật hệ thống (SUP) đã đăng trước đó và cập nhật hệ thống lên các bản sửa đổi chương trình cơ sở được mô tả trước đó trước khi cập nhật hệ thống lên ngăn xếp chương trình cơ sở có trong gói này.

Sản phẩm được hỗ trợ

Gia đình Bo mạch Máy chủ Intel® S2600ST

Xem bản demo về Cách cập nhật BIOS và Chương trình cơ sở trên Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600ST.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

 • BIOS hệ thống - R02.01.0017
 • Chương trình cơ sở ME - 04.01.05.02
 • BMC Firmware - 2.88.e172ff67
 • Lưu ý: Bắt đầu từ BMC 2.22.59c3b83a, vui lòng kiểm tra IPMI của bạn thông qua tư vấn LAN TA-1143 để biết thêm chi tiết.
 • FRUSDR - 1,83

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở

 • iFlash32_V14_1_Build15
 • FWPIAUPD_v14_1_Build19
 • FRUSDR_V14_1_Build18

Để xem bản cập nhật vi chương trình và mẹo khắc phục sự cố

Xem ghi chú phát hành và tệp readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.