Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS dòng S2600ST cho UEFI

19040
9/22/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho dòng Intel® Server Board S2600ST cho UEFI. (02.01.0013); đọc phần phụ thuộc chương trình cơ sở trong phần yêu cầu

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 31 MB
 • SHA1: 194BCF9B355048BF625E79A87520FC34961B84C0

Mô tả chi tiết

Yêu cầu về chương trình cơ sở hệ thống

Gói này chỉ dành cho Intel® Server Board S2600ST.

Không sử dụng gói này cho Hệ thống Máy chủ Intel® M20MYP. (Tải xuống gói cập nhật mới nhất cho Hệ thống Máy chủ Intel® dòng M20MYP)


Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:


BIOS hệ thống - R02.01.0012 hoặc mới hơn

Chương trình cơ sở ME - 04.01.04.381 hoặc mới hơn

Chương trình cơ sở BMC - 2.48.89b32e0d hoặc mới hơn

FRUSDR - 1,80 hoặc mới hơn

Nếu không đạt được ngăn xếp chương trình cơ sở bắt buộc, có thể gây ra kết quả bất ngờ.

Nếu hệ thống hiện không đáp ứng các yêu cầu về chương trình cơ sở hệ thống trên, bạn phải tải xuống Gói cập nhật hệ thống (SUP) đã đăng trước đó và cập nhật hệ thống theo các phiên bản chương trình cơ sở đã mô tả trước khi cập nhật hệ thống lên ngăn xếp chương trình cơ sở có trong gói này.

Sản phẩm được hỗ trợ

Intel® Server Board dòng S2600ST

Xem Bản minh họa về Cách cập nhật BIOS và Chương trình cơ sở trên Intel® Server Board dòng S2600ST.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

 • BIOS hệ thống - R02.01.0013
 • Chương trình cơ sở ME - 04.01.04.423
 • Chương trình cơ sở BMC - 2.48.ce3e3bd2
  • Lưu ý: Bắt đầu từ BMC 2.48.ce3e3bd2 triển khai các quy tắc bảo mật mới về độ phức tạp của mật khẩu, vui lòng tham khảo TA-1161 để biết thêm chi tiết.
 • FRUSDR - 1,80

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở

 • iFlash32_V14_1_Build15
 • FWPIAUPD_v14_1_Build19
 • FRUSDR_V14_1_Build17

Để xem các bản cập nhật chương trình cơ sở và mẹo khắc phục sự cố

Xem ghi chú phát hành và tập tin readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nhấp vào liên kết Read Me (pdf) bên dưới để tải xuống hướng dẫn cập nhật BIOS bằng tiếng Trung Giản thể.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.