Trình điều khiển Windows* dành cho Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F, RMSP3HD080E và Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E

19037
9/13/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Windows* cho bộ điều khiển Intel RAID chế độ Tri-mode (NVMe+SAS+SATA).

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows Server 2012 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows 8 family*, Windows* 8.1, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
 • Kích thước: 2.2 MB
 • SHA1: 780991D978C6F4097E37AE63DD7E2DA63C4DE8B5

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Windows cho các Bộ điều khiển Intel RAID Trimode (NVMe+SAS+SATA) sau:

 • Đầy đủ tính năng (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
  • Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F
  • Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F
 • Bậc cơ bản (RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Intel® RAID Module RMSP3HD080E
  • Intel® RAID Adapter RSP3WD080E

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 7.708.12.00
Hệ điều hành (HĐH) được hỗ trợ = Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012; Windows 10, 8.1, 8
Lưu ý: Để biết khả năng tương thích hệ điều hành, cũng tham khảo danh sách các hệ điều hành được hỗ trợ cho bo mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyên bạn nên nâng cấp Intel RAID Controller vi chương trình cơ sở lên chương trình cơ sở mới nhất có sẵn.

Các chủ đề liên quan:
Cách tải trình điều khiển RAID trong khi cài đặt Windows Server 2016

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.