Trình ẩn phụ SNMP Intel® tiện ích Intel® Server Management độc lập cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X

19036
9/14/2021

Giới thiệu

Trình ẩn phụ SNMP Intel®. (8.1 Bản dựng 20)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Red Hat Enterprise Linux 6.0*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Red Hat Enterprise Linux 8*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5*, Red Hat Enterprise Linux 7.0*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 69.3 MB
  • SHA1: 859448DDADAF96B557255B9FF28543F303D47051

Mô tả chi tiết

Tính năng
Thông qua CÁC GET và TRAP SNMP cơ bản, bộ xửlý Intel®SNMP Subagent cung cấp các chức năng sau cho
quản lý máy chủ:
Truy cập dữ liệu cảm biến
Cài đặt ngưỡng xem
Đọc các bảng SMBIOS
Cung cấp tình trạng sức khỏe tổng thể của hệ thống

Nền tảng máy chủ được hỗ trợ
Hệ ® máy chủ Intel® hỗ trợ Intel® Xeon® sản phẩm bộ xử lý E5-2600 v3 / v4
Bộ xử lý Intel®Dòng bo mạch máy chủ S2600WT/S2600WTR
Bộ xử lý Intel®Dòng bo mạch máy chủ S2600KP/S2600KPR
Bộ xử lý Intel®Dòng bo mạch máy chủ S2600TP/S2600TPR
Bộ xử lý Intel®Dòng bo mạch máy chủ S2600CW/S2600CWR
Intel® Server Board dựa trên Intel® Xeon® sản phẩm bộ xử lý E5-2600 v5
Bộ xử lý Intel®Dòng bo mạch máy chủ S2600BP/ S2600BPR
Bộ xử lý Intel®Dòng bo mạch máy chủ S2600WF/ S2600WFR
Bộ xử lý Intel®Dòng bo mạch máy chủ S2600ST/ S2600STR
Bộ xử lý Intel®Dòng bo mạch máy chủ S9200WK
Hệ thống ® chủ Intel® hỗ trợ Intel® Xeon® sản phẩm bộ xử lý E-2278G
Bộ xử lý Intel®Dòng bo mạch máy chủ M10JNP
Thứ 3Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® rộng thế hệ
Bộ xử lý Intel®Dòng bo mạch máy chủ D50TNP
Bộ xử lý Intel®Dòng bo mạch máy chủ M50CYP
Dòngbo mạch ® chủ Intel® D40AMP

Các hệ điều hành được hỗ trợ
Windows Server 2012 Enterprise và 2012 R2 EM64T
Windows Server 2016 EM64T
RTM Trung tâm Dữ liệu Windows Server 2019 (LTSC)
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
RHEL6.* update5 (EM64T)
RHEL7.* (EM64T)
RHEL8.* (EM64T)
SLES* 11 SP4 (EM64T)
SLES* 12 SP5 (EM64T)
SLES* 15 SP1 (EM64T)

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.