Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) dành cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 62X

19032
12/14/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa Intel® One Boot Flash Update tiện ích (Intel® OFU) phiên bản 14.1 Build 30

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 30.8 MB
  • SHA1: E20EB28D808A6A38124E3B08F8BE6DCE662F590A

Mô tả chi tiết

Giới thiệu


Hệ Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) là một chương trình được sử dụng để cập nhật BIOS hệ thống, BMC, Hồ sơ dữ liệu cảm biến (SDR), Đơn vị có thể thay thế trường (FRU) và Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) của hệ thống.

Nền tảng được hỗ trợ


Intel® Server Board dựa trên dòng bộ xử lý Intel® Xeon® có thể mở rộng

Intel® Server Board dựa trên dòng bộ xử lý có khả năng Intel® Xeon® nhân thế hệ thứ 2

Intel® Server Board dựa trên Intel® Xeon® Platinum dòng bộ xử lý 9200

Intel® Server Board dựa trên dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4 (S2600WT, S2600TP, S2600KP, S2600CW)

Intel® Server Board dựa trên Intel® Xeon® sản phẩm bộ xử lý E3-1200 v2/v3/v4/v5/v6

Các hệ điều hành được hỗ trợ


Windows* Server 2019

Windows* Server 2016

Windows* Server 2012 R2

Windows® 10

RHEL* 6.8 (x64)

RHEL* 7.3

RHEL* 7.5

RHEL* 7.6

RHEL* 8.0

RHEL* 8.6

SLES* 11.4 (x64)

SLES* 12.2

SLES* 15&Sp1

CentOS* 7.3 (x64)

Dự phòng* 8.10

Ubuntu* 20.4

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.