Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 62X

19032
6/11/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa Intel® One Boot Flash Update tiện ích (Intel® OFU) phiên bản 14.1 Bản dựng 26

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 53.9 MB
  • SHA1: 9CF1788FB77CB62EED3B762C64F7466E2526E020

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản ghi tải xuống này chứa Intel® One Boot Flash Update tiện ích phiên bản 14.1 Build 26.

Bo mạch ® máy chủ Intel® Hệ thống máy chủ Intel® hỗ trợ:

  • Dòng S2600WF
  • Dòng S2600BP
  • Dòng S2600ST
  • Dòng sản phẩm S9200WK

Tài liệu có sẵn

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng về cách sử dụng công cụ.

Lưu ý: Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở được liên kết bao gồm trong gói trình điều khiển.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.