Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (syscfg) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 62X

19031
5/5/2021

Giới thiệu

Cung cấp tiện ích Lưu và Khôi phục Cấu hình Hệ thống (syscfg) được sử dụng để thay đổi, lưu và khôi phục cài đặt chương trình cơ sở và BIOS vào tệp nhị phân/INI. (14.1 Bản dựng 35)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu 20.04 LTS*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Windows Server 2016 family*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Windows Server 2012 R2 family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Red Hat Enterprise Linux 8*, Windows Server 2019 family*, CentOS 7.3*, Windows 10*
  • Kích thước: 70.3 MB
  • SHA1: 35F20AB027C0C887398B86AB6996392B8818946D

Mô tả chi tiết

Giới thiệu

Tiện ích Lưu và Khôi phục Cấu hình Hệ thống (syscfg) được sử dụng để lưu và khôi phục Chương trình cơ sở và BIOS
cài đặt thành tệp nhị phân/INI và để định cấu hình cài đặt Chương trình cơ sở và BIOS thông qua giao diện dòng lệnh.

Nền tảng được hỗ trợ

Intel® Server Board dựa trên dòng bộ xử Intel® Xeon® có thể mở rộng
Intel® Server Board dựa trên dòng bộ xử lý có khả năng Intel® Xeon® nhân thế hệ thứ 2
Intel® Server Board dựa trên dòng Intel® Xeon® Platinum xử lý 9200
Intel® Server Board dựa trên dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4 (S2600WT, S2600TP, S2600KP, S2600CW)
Intel® Server Board dựa trên Intel® Xeon® sản phẩm bộ xử lý E3-1200 v2/v3/v4/v5/v6.

Các hệ điều hành được hỗ trợ

Vỏ UEFI
WinPE* 4.0 (x64)
Windows* Server 2019
Windows* Server 2016
Windows* Server 2012 R2
Windows* 10
RHEL* 6.8 (x64)
RHEL* 7.3
RHEL* 7.5
RHEL* 7.6
RHEL* 8.0
SLES* 11.4 (x64)
SLES* 12.2
SLES* 15 & Sp1
CentOS* 7.3 (x64)
Dự phòng* 8.10
Ubuntu* 20.04

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.