Trình điều khiển video onboard cho Linux* cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X

19029
9/18/2019

Giới thiệu

Trình điều khiển Linux* ASPEED* Onboard Video dành cho dòng Intel® Server Board S2600WF, S2600BP, S2600ST/M20MYP và S9200WK.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 8*, SUSE Linux Enterprise Server 15*
  • Kích thước: 34 MB
  • SHA1: 608F1F014C5B41DDC8E5E622322E6C927C43D9D9

Mô tả chi tiết

Mục đích
Tải xuống trình điều khiển Linux ASPEED Onboard Video* dành cho dòng Intel® Server Board S2600WF, S2600BP, S2600ST/M20MYP và S9200WK.

Ghi chú quan trọng
Tham khảo các trang tương thích hệ điều hành bên dưới để biết các phiên bản Windows* được hỗ trợ dành cho máy tính Intel Server Board:

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.