Bo mạch Máy chủ Intel® S2600BP Family BIOS and Firmware Update for Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) Tiện ích

19024
12/25/2023

Giới thiệu

Kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2024, sẽ không có bản cập nhật chức năng, bảo mật hoặc bản cập nhật nào khác được cung cấp cho Gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600BP. Bo mạch Máy chủ Intel® S2600BP Family BIOS và Firmware Update Packages sẽ không còn khả dụng sau ngày 31 tháng 3 năm 2036. Tất cả các phiên bản được cung cấp nguyên trạng. Intel khuyến cáo người dùng BIOS và Firmware Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600BP ngừng sử dụng càng sớm càng tốt. Bản tải xuống này chứa gói cập nhật hệ thống cho dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600BP cho tiện ích Intel® OFU. Đọc phần phụ thuộc chương trình cơ sở trong phần yêu cầu.

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 50.1 MB
 • SHA1: 35E2F8C882182001C844CE5E39884FB2508AC184

Mô tả chi tiết

Sự chú ý:

KHÔNG sử dụng Gói cập nhật phần mềm (SUP) dựa trên HĐH này nếu hệ thống là Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® cho Nutanix* Enterprise Cloud, hệ thống nói trên dựa vào Trình quản lý Vòng đời Prism của Nutanix cho bất kỳ bản cập nhật chương trình cơ sở nào. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Trình quản lý vòng đời Nutanix*. Để biết danh sách về khả năng tương thích của phần cứng và vi chương trình, hãy truy cập Trang tương thích Phần cứng và Chương trình cơ sở Nutanix*.

Tổng quan

Bản tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho Tiện ích Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600BP cho Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU).

Bạn có thể sử dụng gói này để cập nhật DIMM BIOS, BMC, ME, FD và DCPMM.

Mục đích

Gói cập nhật chương trình cơ sở này hỗ trợ các dòng bộ xử lý có khả năng mở rộng Intel® Xeon® thế hệ thứ 1 và thứ 2.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất sau:

 • BIOS hệ thống - 02.01.0017
 • Firmware ME - 04.01.05.002
 • BMC Firmware - 2.88.e172ff67
  • Đọc TA-1161 về việc thực hiện các quy tắc phức tạp mật khẩu cho phiên bản BMC này
 • FRUSDR - 1,49
 • Intel® Optane™ DC Phần mềm điều khiển bộ nhớ liên tục (DCPMM) - 01.02.00.5446

Yêu cầu về chương trình cơ sở


Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các điều sau:

 • BIOS hệ thống - 02.01.0016
 • ME Firmware - 04.01.04.804
 • BMC firmware - 2.88.71773d70
 • FRUSDR - 1,49
 • PMEM - 01.02.00.5446

Không truy cập được ngăn xếp chương trình cơ sở cần thiết, có thể gây ra kết quả không mong muốn.

Xem bản cập nhật vi chương trình và mẹo khắc phục sự cố.

Để xem bản cập nhật vi chương trình và mẹo khắc phục sự cố.

Lưu ý quan trọng

 • Tiện ích OFU với công cụ flashupdt không hỗ trợ cập nhật DCPMM FW, vui lòng tham khảo phần "DCPMM_Update_Intructions.txt" của gói này để biết hướng dẫn cập nhật DCPMM.
 • Bắt đầu từ BMC 2.22.59c3b83a, khi Chế độ kiểm soát chính sách KCS được định cấu hình là "Từ chối TẤT CẢ" trên BMC EWS, BMC và FRUSDR không thể được nâng cấp / hạ cấp như hành vi mong đợi. Cập nhật vẫn có thể được thực hiện thông qua Redfish hoặc BMC EWS
 • Các phiên bản BMC và FRUSDR không thể bị hạ cấp xuống các phiên bản ngược.
 • Đối với Windows và WinPE, người dùng cần thoát/đóng dấu nhắc lệnh sau mỗi lần cập nhật.
 • Trước tiên, hãy tham khảo ghi chú phát hành để biết thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.
 • Bạn phải cài đặt gói cập nhật này bằng cách sử dụng Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) v14.1 xây dựng 19 hoặc mới hơn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.