Trình điều khiển video onboard cho Windows* cho Bo mạch Máy ® chủ Intel® được trang bị Chipset Intel® 62X

19023
10/29/2019

Giới thiệu

Trình điều khiển Video Onboard Windows* ASPEED* cho Intel® Server Board S2600WF, S2600BP, S2600ST và M20MYP Family.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 4.9 MB
  • SHA1: 173F08A1454387DD68EE4F1D70CFE15548D995F1

Mô tả chi tiết

Mục đích
Trình điều khiển Video Onboard Windows* ASPEED* cho Intel® Server Board S2600WF, S2600BP, S2600ST và M20MYP Family.

Lưu ý quan trọng
Tham khảo các trang tương thích hệ điều hành bên dưới để biết các phiên bản Windows* được hỗ trợ cho hệ điều Intel Server Board:

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.