Trình điều khiển chipset máy chủ Intel cho Windows* dành cho bo mạch máy chủ Intel và hệ thống dựa trên chipset Intel®® 62X

19022
11/3/2023

Giới thiệu

Intel® Chipset Device Software cài đặt các tệp Windows* INF vào hệ thống đích dựa trên Chipset Intel 62X.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 3.8 MB
  • SHA1: B3AB62421C88321BF9C5AB7799566E6C0CCBFD9D

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cung cấp Intel® Chipset Device Software cho Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WF, S2600BP, S2600ST và M20MYP dựa trên Chipset Intel 62X.

Intel® Chipset Device Software cài đặt tệp Windows INF vào hệ thống đích. Các tệp này phác thảo cho hệ điều hành cách định cấu hình các thành phần chipset Intel® để đảm bảo rằng các tính năng sau hoạt động đúng:

  • Xác định các thành phần chipset Intel® trong Trình quản lý thiết bị

Lưu ý quan trọng:
Tham khảo các trang về khả năng tương thích hệ điều hành bên dưới để biết các phiên bản Windows* được hỗ trợ cho Bo mạch Máy chủ Intel của bạn:
Gia đình Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WF
Gia đình Bo mạch Máy chủ Intel® S2600BP
Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600ST/M20MYP

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.