Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho Intel® Server Boards và Hệ thống Dựa trên Chipset Intel® 62X

19022
7/2/2020

Giới thiệu

Công Intel® Chipset Device Software cài đặt các tệp Windows* INF vào hệ thống mục tiêu dựa trên Chipset Intel 62X.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 2.7 MB
  • SHA1: 60D2EAA0AEE8E0DD09C37AA4756D1F25B71D08EA

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cung cấp khả Intel® Chipset Device Software dành cho Intel® Server Board S2600WF, S2600BP, S2600ST và M20MYP Family dựa trên Chipset Intel 62X.

Công Intel® Chipset Device Software cài đặt các tệp Windows INF vào hệ thống mục tiêu. Các tập tin này nêu lên hệ điều hành cách cấu hình các thành phần chipset Intel® nhằm đảm bảo các tính năng sau đây hoạt động chính xác:

  • Xác định các thành phần chipset Intel® trong Trình quản lý thiết bị

Lưu ý quan trọng:
Tham khảo các trang tương thích hệ điều hành bên dưới để biết các phiên bản Windows* được hỗ trợ cho hệ điều Intel Server Board:
Intel® Server Board S2600WF Family
Intel® Server Board S2600BP Family
Intel® Server Board S2600ST/M20MYP Family

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.