Intel® Visual Compute Accelerator tập tin máy chủ VCA1283LVV / VCA1585LMV

19004
12/24/2018

Giới thiệu

Gói phần mềm cho máy chủ của Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.3.26).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu 16.04*
  • Kích thước: 50 MB
  • SHA1: 8743747DA469AEB1E21BFFDE8CBFAD90994FA2C0
  • Debian 8.x*
  • Kích thước: 50 MB
  • SHA1: 0BC866CD08700BBB0A4AC54A9382D89EC8CC01FA
  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 41.8 MB
  • SHA1: 014412BE33E60AC2A00A31C80E6E3B69CC550413

Mô tả chi tiết

Các gói này được vá để bảo vệ khỏi lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Mục đích

Bản tải xuống này chứa một gói nhị phân với nhân Linux* hỗ trợ Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA), một gói nhị phân với các mô-đun hạt nhân Intel® VCA và một gói nhị phân với các tiện ích quản lý Intel® VCA tối đa. Các gói này dành cho máy tính lưu trữ thẻ Intel® Visual Compute Accelerator máy tính.

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Sử dụng các kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

IntelVisualComputeAccelerator_Host_CentOS_7.4_k4.14.20_2.3.26.zip
MD5: 4af8cd339c1a415ae4d470df80dc84a5

IntelVisualComputeAccelerator_Host_Debian_8.7_k4.14.20_2.3.26.zip
MD5: 2ac010a80fb34680d9fa214337ddbd5d

IntelVisualComputeAccelerator_Host_Ubuntu_16.04.3_k4.14.20_2.3.26.zip
MD5: b19ccff1f1b3d01952ba9f0f8331b4be

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.