Tệp máy chủ Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV

19004
7/16/2018

Giới thiệu

Gói phần mềm cho máy chủ của Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.2.29).

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 42.9 MB
  • SHA1: 1EED06C7C5716DA78E3D9AA9AA65C79A8991AB12
  • Debian 8.x*
  • Kích thước: 15.8 MB
  • SHA1: 82E0DB9FE5F43112254F8813B90373E5602D462D
  • Ubuntu 16.04*
  • Kích thước: 39.2 MB
  • SHA1: 0A20559CA02C9922CB91F90BE0034AC11EBBBFF3

Mô tả chi tiết

Các gói này được vá chống lại lỗ hổng Side Channel.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Mục đích

Bản tải xuống này chứa gói nhị phân với nhân Linux * hỗ trợ Intel Visual Compute Accelerator (Intel VCA), gói nhị phân với các mô-đun nhân Intel VCA và gói nhị phân với các tiện ích quản lý Intel®® VCA. Các gói này dành cho máy tính lưu trữ thẻ Intel® Visual Compute Accelerator.

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, hãy tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Sử dụng giá trị tổng kiểm bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tệp:

IntelVisualComputeAccelerator_Host_CentOS_7.4_2.2.29.zip
MD5: 72964d367a5c673a0348fdd4662109b8

IntelVisualComputeAccelerator_Host_Debian_8.7_2.2.29.zip
MD5: 765fe96620bf394c06233842117f4ffa

IntelVisualComputeAccelerator_Host_Ubuntu_16.04.3_2.2.29.zip
MD5: ce4ce062dad79ec01ae393311e5684ac

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.