Tệp máy chủ Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV

19004
5/24/2017

Giới thiệu

Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV Linux* kernel, trình điều khiển và daemon/công cụ sẽ được cài đặt trên nền tảng máy chủ (1.5.310).

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 40.7 MB
  • SHA1: F4444025279261FC985CAFA09D83CC08A8A25C0F

Mô tả chi tiết

Gói này được vá chống lại lỗ hổng Side Channel.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Tổng quan

Gói này chứa nhân Linux *, trình điều khiển và daemon / công cụ sẽ được cài đặt trên nền tảng máy chủ.

Sử dụng giá trị tổng kiểm dưới đây để xác thực tính toàn vẹn của tệp:

MD5: ae6a37b8b39173b9bf35fea4bad8d7ed

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.